buqqatonnis gara jireenyasaanii idileetti galuu qabu.

Actor: Tuhon joulu.

. 18 Nama hafuuraa taʼuu jechuun maal jechuu akka taʼe ilaalleerra.

.

Aug 22, 2022 · Hima Gaaffii 3.

. . Hima Dachaa Xaxamaa HIMA Hima jechuun jechootni walitti dhufuudhaan yaada guutuu fudhatama qabuu fi qindaa'aa ta'ee ergaa guutuu.

Yihudoonni jecha nama jaallachuu jedhu akkamitti hubatu turan? 5 Haata’u malee, geggeessitoonni amantii Yihudii bara Yesusitti turan, ilaalcha kanarraa adda ta’e qabu.

Himni salphaan akkuma maqaa isaa, salphaadha. Arkiyaan jalqaba irratti akka baakteeriyaatti ramadaman, maqaa Arkeebaakteriyaa ( mootummaa Archaebacteria keessatti ) argate, garuu jechi kun fayyadama ala ta'eera. .

Kanaafuuf Tolaan Gulummoo ykn Mathima ta'a. Kanaafuuf Tolaan Gulummoo ykn Mathima ta'a.

.

52:7 Phaawuloos (Hu.

. .

. .

Aadaa fi duudhaa isaa kanaanis walii isaa wajjinis ta’e saboota biroo waliin tokkummaa fi jaalalaan jaarraa hedduuf waliin jiraachaa kan turee fi kan jiru akkasumas,jiruu fi jireenya.
.
.

🌹Gosoota Maqaa🌹 Maqaanis gosoota garagaraa qaba.

Isaan kun warra sanyii namaa keessaa Waaqayyoo fi hoolichaaf furaman, warra jalqabaa ti.

. . Niqoodemoos fedhii sirrii qaba.

Luuqaas 1:35 akkas jedha, 'Gabri'eel deebiseefii, 'Hafuurri Qulqulluun sirra ni bu'a, humni. . buqqatonnis gara jireenyasaanii idileetti galuu qabu. 14:25. .

Isa.

. Yohaannis 1:12, “Hamma isa simataaniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta’aniif aboo isaaniif kenne isaaniis warra maqaa isaatti amananiidha” jechuun nutti hima.

.

Kanaafuuf Tolaan Gulummoo ykn Mathima ta'a.

Irreechi yeroo fi bakka garagaraatti kan gaggeeffamu yoo ta’eyyuu inni gurguddaan lama.

Kan Jaamboo Jootee Belbaa kan jedhu, Dassaalany Beekamaaf, Isqiyaas Mazammiriif, kan amma jaalatamumaa argate Jamaree akkasumas kan Margituu Warqinaa Omboboleettii irratti hirmaadhera,” jechuun.

Arkiyaan jalqaba irratti akka baakteeriyaatti ramadaman, maqaa Arkeebaakteriyaa ( mootummaa Archaebacteria keessatti ) argate, garuu jechi kun fayyadama ala.